اعضای هیات علمی
#

دکتر تهمینه اکبرزاده

عضو شورای پژوهشی PhD شیمی دارویی
#

دکتر مسعود امانلو

عضو شورای پژوهشی PhD شیمی دارویی
#

دکتر محسن امینی

سرپرست مرکز PhD شیمی دارویی
#

دکتر علی خلج

عضو شورای پژوهشی PhD شیمی دارویی
#

دکتر احمدرضا دهپور

عضو شورای پژوهشی PhD فارماکولوژی
#

دکتر محمدرضا روئینی

عضو شورای پژوهشی PhD فارماسیوتیکس
#

دکتر امید سبزواری

عضو شورای پژوهشی PhD سم شناسی
#

دکتر عفت سوری

عضو شورای پژوهشی PhD شیمی دارویی
دکتر علیرضا فرومدی

دکتر علیرضا فرومدی

معاونت مرکز PhD شیمی دارویی
دکتر لقمان فیروزپور

دکتر لقمان فیروزپور

عضو شورای پژوهشی PhD شیمی دارویی
اخبار سایت
آرشیو اخبار